FETMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş

VERİ SORUMLUSU-VERİ İŞLEYEN

SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

(1) Pazaryeri Mah. Şehit Hasan Küçükçoban Cad. No:22, Fethiye, Muğla, Türkiye adresinde faaliyet gösteren FETMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş (“Veri Sorumlusu”);

(2) …………………….adresinde faaliyet gösteren  ………………. (“Veri İşleyen”).

Genel Bilgiler

(a) Bu sözleşme (“Sözleşme”) aşağıda belirtildiği şekilde Veri sorumlusu adına Verilerin işlenmesinden sorumlu olan Veri işleyen ile Veri Sorumlusu arasında yapılan bir sözleşmedir.

(b) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bir veri sorumlusuna, sorumluluğunda veri işleyenlerin veri işleme faaliyetlerinin KVKK gerekliliklerinin, uygun şekilde yapılması için belirli yükümlülükler getirmektedir.

(c) Bu Sözleşme, KVKK ve diğer ilgili yasalara uygun olarak veri işlendiğini ve ilgili süreçler için yeterli güvenlik önlemlerinin işletildiğini belirtmektedir.

(d) Bu Sözleşme, Kişisel Verilerle ile ilgili olarak Veri İşleyen tarafından sağlanacak tüm hizmetlerle ilgili detayları tanımlamaktadır.

 1. SÖZLEŞME

Tanımlar

“Erişim İsteği”, Veri konusu kişi grubu(İlgili/gerçek kişi) tarafından yapılan herhangi bir talep anlamına gelir;

“İlgili kişi” ya da “ Veri Konusu Kişi Grubu”, Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

“Kişisel Veri”, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

“Kişisel verilerin işlenmesi” ya da “veri işleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

“KVKK”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelir;

“Sözleşme” bu sözleşmeyi ifade eder;

“Veri işleyen”, Bu sözleşmede Veri İşleyen; Veri Sorumlusuna verdiği hizmetler çerçevesinde kendi yetkisi ile ve/veya Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Veri sorumlusu”, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 1. Bu Sözleşmenin Uygulanması

Sözleşme aşağıdaki durumlar için uygulanacaktır:

(a) Taraflar arasında Veri sorumlusu tarafından aktarılan tüm kişisel veriler,

(b) Veri işleyen tarafından işbu Sözleşme’nin yapıldığı tarihten itibaren Veri Sorumlusunun yetkisindeki tüm Veriler; ve

(c) Veri Sorumlusu adına Veri işleyen tarafından hizmetlerle ilgili olarak edinilen ve işlenen tüm Veriler;

 1. Veri İşleme

Veri işleyen bu sözleşmede belirtilen şart ve koşullara ve 2. Fıkradaki gerekçelere uygun olarak Verileri İşlemeyi ve aşağıdakileri özel olarak kabul eder:

(a) Veri işleyen, Kişisel Verileri işbu Esaslara uygun olarak ve yalnızca Veri sorumlusunun yazılı olarak belirttiği amaçlar dışında, onayı olmadan başka amaçlar için işleyemez,

(b) KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Rehberleri, Verilerin yetkisiz veya yasadışı işlenmesini veya kazayla kaybedilmesini, yok edilmesini veya hasar görmesini önlemek için uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygulamak için son teknolojik donanıma sahip yüksek güvenlik araçlarını kullanır,

(c) Çalışanların, aracıların ve taşeronların her birinin, veri güvenliği ve korunmasına ilişkin olarak ve bu sözleşme kapsamındaki yükümlülükler konusunda farkındalık oluşturulduğundan ve eğitildiğinden emin olur,

(d) Veri işleyenler, Herhangi bir yasa ya da yönetmelik gereği hariç olmak üzere, çalışanlarına, vekillerine, herhangi bir kişi, firma veya şirkete doğrudan veya dolaylı olarak veri sorumlusunun açık yazılı izni olmadan kişisel verileri aktaramaz,

(e) Veriyi güncellemek, değiştirmek, ifşa etmek, aktarmak, anonim hale getirmek, yok etmek veya silmek için Veri sorumlusundan gelen talebi uygular,

(f) Veri işleyen, doğrudan veya dolaylı olarak Verilerin işlenmesi veya tarafların KVKK’ya uyumu ile ilgili herhangi bir şikayet, ihbar veya talep alması halinde Veri sorumlusuna derhal bildirimde bulunulması, şikayetler, bildirimler ve iletişim konularında Veri sorumlusuna tam iş birliği ile yardımcı olur,

(g) Veri sorumlusunun talebi üzerine, kendisi tarafından tutulan tüm Verilerin bir suretini veri sorumlusu tarafından belirtilen süreler içerisinde, istendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak şartı ile en makul yöntem ve formatta Veri sorumlusuna iletir,

(h) herhangi bir Veri kaybolduğunda, yok edildiğinde, hasar gördüğünde veya bozulduğunda, Veri sorumlusuna derhal bildirir,

(i) Veri işleyen, Veri Konusu kişi grubu (ilgili kişi) KVKK kapsamındaki haklarıyla alakalı oluşturacağı tüm talepler ve KVKK kapsamında geçirilecek olan bir soruşturma/yasal süreç durumlarında Veri sorumlusuna yardımcı olmayı kabul eder,

(j) Veri Sorumlusunun önceden yazılı yetkilendirmesi/izni/onayı haricinde, yurtdışına veri aktaramaz;

(k) Veri işleme araçlarının, prosedürlerinin ve belgelerinin, bu Anlaşmanın şartlarına uygunluğunu tespit etmek için Veri sorumlusu veya temsilcileri tarafından incelenmesine izin verir;

(l) Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ya da ilgili kişiye veri ihlal bildirimi yaparken gerekli olan tüm yardımı sağlar,

(m) Veri sorumlusunun denetim veya kontrol yapması için gereken tüm yardımı sağlar.

(n) Tüm Çalışan, Ortak, Hissedar, Yetkili, Danışman, Taşeron ve bunların çalışanlarının işbu yükümlülüklere uygun hareket etmesini sağlar.

 1. Taahhütler

4.1 Veri işleyenler şunları taahhüt eder:

(a) Verileri yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, yönetmeliklere, emirlere, standartlara ve diğer benzer araçlara uygun olarak işlemeyi,

(b) Veri sorumlusunun KVKK’ya uyumunu sağlamak için Verilerin yetkisiz veya yasadışı işlenmesi, Veri kaybı veya tahribatına veya hasarına karşı uygun Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yayınlamış olduğu teknik ve idari tedbirler almayı,

4.2 Veri işleyen, aşağıdaki durumları Veri sorumlusuna derhal bildirmelidir:

(a) Verilerin herhangi bir şekilde izinsiz veya yasa dışı işlenmesi, kaybolması, zarar görmesi veya imha edilmesi;

(b) Teknolojideki ve çalışma yöntemlerinde herhangi bir ilerleme olması, Veri sorumlusunun Verileri İşleme ve Verilerin korunması amacıyla güvenlik ve teknik önlemleri revize etmesi gerektiği anlamına gelir;

(c) Veri sorumlusunun herhangi bir talep/talimatının KVKK veya ilgili yönetmelikleri ihlal ettiğini düşünüyorsa,

 1. Tazminat

Veri İşleyen; kendisinin, çalışanlarının ya da temsilcilerinin herhangi bir ihlali nedeniyle Veri sorumlusunun maruz kaldığı masraflar, tazminatlar, harcamalar ya da idari para cezalarından sorumlu olduğunu gayri kabili rücu şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Alt Veri İşleyenlerin Tayini

Veri İşleyenler, Verileri İşlemek için üçüncü taraf olarak bir alt yükleniciye yetki verebilir:

(a) Veri Sorumlusunun, bir alt veri işleyene böyle bir İşleme ilişkin önceden yazılı onayını vermesi koşuluyla;

(b) Alt yüklenicinin sözleşmesinin, işbu sözleşmede belirtilenler ve yükümlülüklerle aynı olması şartıyla;

(c) İşbu sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı feshinin, alt yüklenicinin sözleşmesini de otomatik olarak sona erdirmesi koşuluyla.

 1. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Veri Sorumlusu, Veri işleyenin, bu sözleşme uyarınca veya KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Sözleşmenin Sona Ermesi

8.1 İşbu Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı ile sona erecektir. Anlaşmanın sona ermesi üzerine Veri işleyenin, tüm kayıtları derhal teslim etmesi ya da Veri sorumlusunun kontrolü altında imha etmesi gerekir.

8.2 Veri sorumlusu, aşağıdaki şartların belirmesi durumunda sözleşmenin feshine hak kazanır ve bunu yazılı olarak öngörülen makul sürede bildirir;

(a) Veri işleyenden talep edilen sözleşme ihlalleri konusunda yazılı ihtarı takip eden 10 günün sonunda bir çözüm önerilememesi veya önerinin veri sorumlusu tarafından kabul görmemesi halinde derhal ve bundan daha kısa süreli ihlallerin süreklilik arz etmesi halinde ihtarın veri işleyene ulaşmasını takip eden 3 günün sonunda

(b) Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya herhangi bir yargı yetkilisi, Veri işleyenin veri işleme ile ilgili olarak KVKK veya diğer ilgili yasaların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda yazılı bildirim ile derhal.

 1. Geçerli Yasa

İşbu sözleşmeyle bağlantılı tüm amaçlar için doğacak uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanır. İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara karşı Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. İşbu Sözleşme ile bağlantılı olarak verilen herhangi bir kararın uygulanmasını da içerir.

 1. Feragat

Taraflardan herhangi birinin mevcut olan herhangi bir hakkı kullanmaması veya yürürlüğe koymaması veya herhangi bir tebligat, gecikme ya da temdit verilmesi işbu sözleşme kapsamındaki tarafların haklarından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu şekilde; taraflardan herhangi birinin mevcut bir hakkını kullanmaması veya yürürlüğe koymaması veya herhangi bir tebligat, gecikme ya da temdit verilmesi gibi durumlarda buna sebep olan taraf oluşacak olan tüm maddi ve/veya manevi zararı tazmin ile yükümlü olduğunu açıkça kabul beyan ve taahhüt eder.

 1. Geçersizlik

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü, bu sözleşmenin bir parçasını teşkil etmediği veya bu fıkra hükmünün bir kanunun veya kanunun hükmü altında tamamen veya kısmen uygulanamaz olması durumunda; bu, sözleşmenin geri kalanının uygulanabilirliği etkilenmez. Taraflar, işbu sözleşmeyi, yasal ve uygulanabilir olmayan bir terim veya hüküm veya sınırlama olmaksızın, işbu sözleşmede yer alan tarafların niyetlerini yansıtacak şekilde, yasal ve uygulanabilir nitelikte ek protokoller düzenlemek suretiyle değişiklik veya uyarlama yapmayı beyan ve kabul eder.

 1. Bildirimler

Bildirimler yazılı olarak yukarıda taraf adres olarak belirtilen adrese yapılacaktır. İşbu adrese yapılan tebligatlar, bila dönmüş olsa dahi geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurur. Bildirimlerin işbu hükümde öngörülen süre ve şekilde yapılmamasından doğacak olan her türlü maddi ve/veya manevi zarardan veri işleyen sorumlu olacaktır.

 1. Gizlilik

Veri İşleyen, Sözleşmesi süresince işlediği kişisel verilere ilişkin olarak süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacaktır.

Veri İşleyen, Sözleşmesi süresince sadece veri sorumlusunun talimatları doğrultusunda, sözleşmede belirtilen veri işleme amaç ve kapsamına uygun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı ile uyumlu şekilde hareket eder.

Veri İşleyen, herhangi bir veri ihlali olması durumunda, veri işleyen olarak bu durumu derhal veri sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür.

Veri işleyen, Sözleşme sona erse dahi süresiz olarak, hizmet verdiği süre boyunca edindiği kişisel veri içeren dokümanları, elektronik kayıtları ve duyumları, hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı şekilde üçüncü kişilere, kamuya, basın ve yayın kuruluşlarına vermemeyi, açıklamamayı, çoğaltmamayı, bu hükmün ihlali ile doğacak maddi ve manevi tüm zararın tazmini ile yükümlü olacağı hususunu sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde Veri İşleyen sıfatı ile açıkça kabul beyan ve taahhüt eder.

Taraflar iş bu sözleşme kapsamında karşılıklı edinecekleri bilgiler açısından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan teknik ve idari tedbirleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde belirtildiği şekilde almış olduklarını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

VERİ SORUMLUSU                                                                                        VERİ İŞLEYEN

 

Tarih: